Budowy ścieżki pieszo-rowerowej?

Obrazek użytkownika marcinb

"Radna J. Durejko zwróciła się z prośbą aby do drogi wojewódzkiej Trzcianka –
Siedlisko sprawę budowy ścieżki pieszo-rowerowej traktować jako pilną z uwagi na duży ruch na tej drodze i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi."

http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcia...

Warto by było dodać swoje uwagi do tego tematu.

Obrazek użytkownika marcinb

Pan Ryszard Dziedzic dyrektor WZDP powiedział, że kolega Paweł Siemiński
przedstawi, co się działo na tzw. pętli trzcianeckiej. Powiedział, że on powie o
dokumentacji technicznej dot. ścieżki pieszo-rowerowej.
Pan Paweł Siemiński przedstawił informację o działaniach podjętych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki związanych z przygotowaniem inwestycji pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 1316 P Straduń- Trzcianka do pozyskania środków
zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji w latach 2009-2013 rok.
Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. Na zakończenie poinformował,
że w związku z pracami trwającymi nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014- 20120, Urząd Marszałkowski w
Poznaniu uruchomił System Ewidencji Przedsięwzięć planowanych do realizacji w
latach 2014-2020. Głównym celem systemu jest ewidencja przedsięwzięć
planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie
programowania 2014-2020. Podmioty mogą wpisywać do systemu przedsięwzięcia,
które planują realizować z pomocą środków unijnych w najbliższych latach. Zachęcił
do korzystania z systemu nie tylko w zakresie budowy dróg.
Przewodniczący komisji stwierdził, że należy wyszczególnić trzy etapy:
1)
od ul Gorzowskiej do Stradunia jest to temat zdecydowanie Powiatu, poza
ścieżką; W tym miejscu Powiat się zobowiązał, że zaprojektuje ścieżkę, ale chciałby
w tym punkcie usłyszeć o sprawach terenowych
2)
odcinek Straduń- Smolarnia, ten odcinek należy do gminy. Ten punkt omówi
Burmistrz Trzcianki, względnie kierownik W. Putyrski. W tym puncie poprosi o głos
przedstawiciela Nadleśnictwa Trzcianka.
3)
Odcinek, który został wykonany od Smolarni do drogi wojewódzkiej, na tym
odcinku ścieżka nie była wykonana i nie była zaprojektowana. Na ostatnim
wrześniowym spotkaniu padały propozycje, że być może ten odcinek od Smolarni do
Trzcianki można zamknąć i ścieżkę przeprowadzić przez las. Nie musi być ona przy
samej drodze ale może być na tzw. szagę. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaka jest
możliwość dogadania się w tej sprawie z Nadleśnictwem.
Pan Ryszard Dziedzic stwierdził, że powiat poczynił i poniósł nakłady w wysokości
ponad 56 tys. zł na odcinku od ulicy Gorzowskiej do Stradunia. Na tą kwotę składa
się sporządzenie w roku 2006 dokumentacji dot. przebudowy drogi, w roku 2010
została dokumentacja przygotowana i zaktualizowana, koszt wynosił ok. 5.834 zł. W
roku 2012 po spotkaniu, powiat zlecił wykonanie dokumentacji dot. rozszerzenia
dokumentacji o ciąg pieszo-rowerowy na kwotę 17.220 zł. Na dzień dzisiejszy ciąg
pieszo rowerowy, kosztorys inwestorski zamyka się kwotą 1.759.000 zł. Natomiast
droga, gdzie kosztorys robiony był w roku 2010 zamyka się kwotą ponad 4 miliony
zł. Były dyskusje, po której stronie ścieżka ma być zaprojektowana, nadrzędnym
argumentem było to, żeby zmieścić ją w pasie drogowym, a jeśli nie, to żeby nie były
4
grunty prywatne. Ścieżka jest zaprojektowana po stronie prawej, patrząc z Trzcianki
do Stradunia. Ścieżka miałaby szerokość 2 metrów, zaprojektowana z kostki
betonowej, długość ścieżki wynosić będzie 3200 m. Także projektowane są wzdłuż
ścieżki zjazdy i przepusty, bariera. Jest ona zaprojektowana na gruntach
mieszczących się w obrębie pasa drogowego, gruntach własności gminy Trzcianka
i Lasów Państwowych. Stwierdził, że pozwolenie na budowę poprzednio wydane,
teraz wygasa, bo minął okres 3 lat. Droga od Smolarni do skrzyżowania jest wykona,
ale nie było miejsca aby doprojektować tam ścieżkę w istniejącym pasie drogowym.
Jest jezdnia i rowy, i nie ma więcej pasa drogowego. Jedynie co pozostaje to
rozmowa z Lasami Państwowymi. Nie ma zasady, że ścieżki muszą iść równolegle
przy drodze. Powiat się wywiązał ze wcześniej podjętych zobowiązań.
Przewodniczący komisji stwierdził, że kolejny odcinek Straduń- Smolarnia jest
odcinkiem gminy Trzcianka.
Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki powiedział, że jeśli Rada Miejska w
najbliższym czasie zmieni budżet i doda środki na projekt techniczny Straduń –
Smolarnia jakby w dwóch wariantach, wspólnie i docelowo zadanie zostanie
zrobione. W przypadku pozyskania środków, zostanie złożona taka propozycja, w
pierwszej kolejności zostanie wykonane zadanie ciągu jezdnego między Solarnią a
Straduniem, w drugiej kolejności, jeśli powiat złoży ofertę i Urząd Marszałkowski
dofinansuje 99 % zadanie. Na dzień dzisiejszy nie ma układu komunikacyjnego
opracowanego. Musimy być przygotowani do całego projektu i zadanie zostanie
spięte łączące ścieżką rowerową od Trzcianki do Stradunia i do Smolarni. Droga
przez lasy jest jeszcze do przegadania i na pewno pan Adamski przedstawiciel
Nadleśnictwa na ten temat się wypowie.
Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli jest możliwość dofinansowania ścieżki
pieszo-rowerowej na odcinkach od ul. Gorzowskiej do Stradunia, pomiędzy
Straduniem a Smolarnią, pomiędzy Smolarnią a Trzcianką to nie należy patrzeć na
utwardzenie.
Pan Zdzisław Adamski stwierdził, że szerokość pasa ścieżki jest do uzgodnienia z
Nadleśnictwem, należy przeprowadzić wycenę i podziały geodezyjne. Nadleśnictwo
nie widzi przeszkód i temat zrobienie ścieżki przez las popiera, jest to temat do
rozmowy. Jego zdaniem prawa strona, jest stroną lepszą gdyż nie jest to teren
podmokły.
Putyrski Witold stwierdził, w roku 2006 gmina wykonała dokumentację techniczną
jezdni od Smolarni do Stradunia, przy współpracy dróg powiatowych. W projekcie
brakuje ścieżki pieszo-rowerowej, kosztorys inwestorski na ówczesne pieniądze to
kwota 2,5 miliona zł o długości prawie 3 km. Wiadomo było, że pas drogowy ze
Stradunia do Smolarni jest wąski, że droga 6 metrowa jest na tyle wąska i do tego
5
ścieżka pieszo-rowerowa się nie mieści. Przy współpracy i życzliwością
z Nadleśnictwem umożliwia projektowanie dwoma sposobami także rozpatruje
wymianę gruntów. Gorzej wygląda sprawa ścieżki od Smolarni do Trzcianki, kiedyś
Nadleśniczy sceptycznie podszedł do sprawy ścieżki wykonanej z polbrukyu przez
tereny leśne. Kiedyś zaproponował zrobienie ścieżki Stradunia naokoło wsi
Smolarnia wzdłuż jeziora i z powrotem na ścieżkę. Jest to wariant do rozważenia.
Jeśli rada podejmie uchwałę zmian do budżetu to do końca pierwszego kwartału
przyszłego roku dokumentacja techniczna będzie gotowa ( jezdnia i ścieżka).
Przewodniczący komisji stwierdził, że z wypowiedzi wynika, że problematycznym
odcinkiem jest odcinek ze Smolarni do Trzcianki.
Radny Paweł Kolendowicz zapytał przedstawiciela Nadleśnictwa czy nie można
wykorzystać pasa ppoż leśnego przy drodze powiatowej na zrobienie ścieżki.
Pan Zdzisław Adamski stwierdził, że nie wiadomo kto jest właścicielem tego gruntu
ale taką ewentualność należy rozważyć.
Przewodniczący komisji stwierdził, że jest potrzeba przeprowadzenia rozmowy z
Nadleśniczym celem ustalenia trasy i warunków budowy ścieżki zwłaszcza odcinka
Straduń - Smolarnia i do Trzcianki. Najlepiej żeby ten odcinek zaprojektowany był
do I kwartału przyszłego roku. Aby można było zamknąć całe zadanie.
Komisja proponuje:
1)
Straduń – Smolarnia
Aktualizacja projektu technicznego i ścieżki - bierze na siebie Gmina Trzcianka,
2)
Droga ze Smolarni do krzyżówki
Jest zrobiona, problem jest w ścieżce, czy jest możliwe aby temat ten wziął na
siebie powiat.
Pan Ryszard Dziedzic stwierdził, że podobna sytuacja jest na terenie gminy Drawsko,
ścieżka jest tam wykonana na tzw. pasie ppoż i jest przeprowadzona w lesie. W
samym pasie drogowym powiat dokończył budowę ścieżki. Przez tereny leśne
ścieżkę wykonała gmina. Jeśli w gminie Trzcianka ścieżka ma przechodzić przez
tereny leśne i nie jest w pasie drogowym, więc powiat raczej nie będzie wykonywał.
Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr XXXII/208/12 Rady Miejskiej
Trzcianki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzcianka
do wspólnej realizacji z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim zadania pn: „Pętla
Trzcianecka”. Stwierdził, że wymienionego w § 2 podpisania porozumienia nie
zrobiono, porozumienie nie zostało spisane. Nasze spotkania były po to, aby ustalić
żeby był jeden inwestor, kto i za co odpowiada. Powiedział, że trzeba doprowadzić
do tego, aby takie porozumienie pomiędzy Burmistrzem a powiatem zostało spisane
precyzując kolejne kroki. Dobrze byłoby aby inwestorem i starającym się o środki i
6
składającym wnioski był jeden podmiot. Porozumienie przypieczętuje i coś drgnie i
będzie można wnioski składać..
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wszystko zależy od radnych jeśli na sesji zostaną
przyjęte zmiany do budżetu. Jeśli będą środki na doprojektowanie to można
przystąpić do sporządzenia porozumienia. Sporządzony projekt techniczny nie
zostanie odłożony na półkę lecz zostanie przechowany do tego momentu aż będzie
można środki pozyskać. Stwierdził, że rozmowy jeszcze będą prowadzono pomiędzy
gminą, Nadleśnictwem i Wojewódzkim Zarządem Dróg. Pomysł z wykorzystaniem
pasa p. poż jest pomysłem do wykorzystania przy drodze 180.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na poprzednich spotkaniach były już pewne
uzgodnienia żeby był jeden wiodący, powiat jest to powiat.
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Mańczak stwierdził, że pomysł aby przy
drodze wojewódzkiej 180 coś zrobić, jest niezłym pomysłem. Będzie projekt
autostrad krajowych, który będzie dofinansowany w jakimś stopniu, na razie jest
tylko hasło. W innych krajach europy wschodniej jest dużo ścieżek pieszo-
rowerowych, jest porobionych nawet każdy pas osobno. Jeśli gminy będą w miarę
dobrze przygotowane, to jest szansa realizacji chociaż i dlatego, że w województwie
wielkopolskim wsie Straduń i Smolarnia są jedynymi wsiami turystycznymi. Były
takie pomysły aby największe miasta w powiecie w jakiś sposób połączyć, także
ścieżka rowerową. Jakieś możliwości finansowe zawsze są, zawsze można
posiłkować się obligacjami. Trzeba inwestować w miasto i okolice, bo jeszcze chwila
i wszyscy młodzi ludzie nam pouciekają. Oprócz tego, że ktoś ma prace, to jeszcze
chce coś robić po godzinach.
Radny Paweł Kolendowicz zapytał czy tą ścieżkę można wmontować w trasę
rowerową, którą kiedyś oznaczono.
Przewodniczący komisji stwierdził, że podsumowując dyskusję można zapisać, że
jednostką wiodącą realizacji pętli trzcianeckiej będzie Zarząd powiatu Czarnkowsko-
Trzcieneckiego.
Pan Tadeusz Teterus stwierdził, że w tej chwili nie odpowie, bo propozycja pana
Burmistrza odnośnie rozmów po sesji da odpowiedź. Po tym terminie na pewno
zarząd powiatu będzie rozmawiać z panem Burmistrzem. Trzeba rozważyć czy
obarczenie powiatu takim zadaniem jest zasadnym, czy też nie.

http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcia...

Obrazek użytkownika marcinb

Realizacja remontu i modernizacji drogi powiatowej 1316 P od ul.
Gorzowskiej do Stradunia i budowa drogi łączącej Straduń ze Smolarnią oraz ścieżki
pieszo- rowerowej wzdłuż tych dróg – stopień zaawansowania prac projektowych,
porozumienie powiat – gmina. Informacja Burmistrza.
Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja otrzymała informację
RPI.7013.4.2013.RZ z dnia 25 listopada 2013 r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w projekcie budżetu naszej gminy na rok 2014
jest zapisana kota na współpracę z powiatem także powiat powinien mieć taką kwotę
zapisaną. Na podstawie współpracy z powiatem powinniśmy zadanie wykonać.
Zaproponował, że po przyjęciu budżetów należy się spotkać z zarządem powiatu
i ustalić szczegółowy harmonogram działania w tym zakresie. Także należy
rozeznać sprawę pozyskania środków na zadanie w roku 2014.

http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/zasoby/files/urzad_miejski_trzcia...

Obrazek użytkownika Maciej

W Trzciance tylko ścieżka nad Jeziorem Sarcz jest porządnie wykonana... Nad Logo, przy ul Sikorskiego czy na Domańskiego to istny bubel... Pofalowana nawierzchnia, wysokie krawężniki... nie trzeba więcej dodawać... ale jechać po nich trzeba... inaczej mandacik.

Dodaj komentarz